Darba aizsardzības un Ugunsdrošības pakalpojumi

Apsekojam darba vietas, telpas un konsultējam par darba vides un ugunsdrošības uzlabošanas pasākumiem. Sagatavojam darba aizsardzības un ugunsdrošības dokumentāciju, kura ir pieejama digitalizētā veidā. Veicam darbinieku apmācības gan klātienē, gan elektroniskā vidē. Sniedzam atbalstu Valsts darba inspekcijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārbaudēs.

Sazinies un uzzini plašāk
Klātienes atbalsts uzņēmumā
Risku identificēšana un darba procesu analīze
Indikatīvo mērījumu noteikšana
Ugunsdrošības prasību sakārtošana (apsekošana un neatbilstību novērtēšana)
Darbinieku apmācības, instruktāžas
Atbalsts pasākuma plāna izpildē
Ieteikumu sniegšana darba vides uzlabošanā
Digitalizēta darba aizsardzības sistēma
Dokumentu (riski, instrukcijas, plāns) droša glabāšana un pieejamība
Uzņēmuma iekšienes vai likumdošanas izmaiņu viegla ieviešana un izsekojamība
Ātra OVP un IAL sarakstu izveide un termiņu izsekojamība.
Vienota datu bāze drošības datu lapām
Interaktīvas darbinieku apmācības, testi
Regulārs konsultatīvais atbalsts
Speciālista konsultācijas un ieteikumi
Normatīvo aktu izmaiņu ātra ieviešana
Komunikācija dokumentu izstrādes, izpildes laikā
Uzņēmuma interešu pārstāvēšana VDI
Nelaimes gadījumu izmeklēšana
Sniedzam pakalpojumus arī virzienos:
Nodrošinām darba aizsardzības koordinatora funkcijas būvobjektos. Veicam objektu apsekošanu, sagatavojam neatbilstības aktu ar mērķi uzturēt drošus darba apstākļus un likumdošanas normu izpildi. Konsultējam un sniedzam atbalstu Valsts darba inspekcijas pārbaudēs.
Konsultējam par ergonomiskas darba vietas iekārtošanas principiem. Sertificēts ergonomikas speciālists novērtē darba vides un vietas apstākļus un sniedz ieteikumus par uzlabojumiem. Veicam anonīmu darbinieku anketēšanu, lai izzinātu darbinieku pašsajūtu, darba vietas novērtējumu, dzīves veidu. Balstoties uz rezultātiem, nodrošinām darbinieku teorētiskās apmācības, kā arī kopā veicam atslodzes vingrinājumus, kurus turpmāk var viegli iekļaut savā ikdienā.
Sniedzam juridiskas konsultācijas par darba tiesību jautājumiem. Izstrādājam amatu aprakstus, darba līgumus, darba iekšējās kārtības noteikumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem.